SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

Naše služby, reklamační řád

Pro naše zákazníky je připraveno parkování přímo u vstupu do prodejny.
Prodejna má bezbariérový přístup.
Při nákupu nabízíme odborné poradenství. Využijte našich dlouholetých zkušeností v oboru. Zboží, které jste u nás nenašli, Vám rádi objednáme dle katalogu.
Chcete potěšit Vaše blízké, kteří očekávají radistnou událost, a máte obavu, že se netrefíte do jejich potřeb a přání? Ideální jsou naše dárkové šeky na volný výběr zboží v hodnotě dle Vašeho přání.
Záruka mobility - při reklamaci Vám zdarma zapůjčíme náhradní kočárek ve firemním designu.
Na požádání Vám u všech typů autosedaček předvedeme instalaci přímo va Vašem voze. Můžete si taktéž vyzkoušet složení kočárku do kufru Vašeho auta.
Přijímáme platební karty.
Vámi vybrané zboží rezervujeme a uložíme bezplatně v našem skladu až do termínu porodu (nejdéle 1 měsíc).
Na prodejnách máme připraven pro maminky s miminky koutek na kojení a přebalování,pro starší děti pak hrací koutek s veselými a zábavnými hračkami
 


Nevyhovuje Vám naše prodejní doba nebo si přejete individuální poradenství?Nahlaste vaši návštěvu buď telefonicky nebo e-mailem a my se budeme věnovat pouze vám!Po dohodě možno i mimo obvyklou prodejní dobu.

 

Reklamační řád kamenné prodejny

Vladimír Klovanič-Kočárky V&V, se sídlem Náměstí Republiky 1203, 686 01 Uherské Hradiště,

IČO 61713392,DIČ CZ7004199939 (dále jen prodávající), vydává tento reklamační řád.

Adresa pro doručování: náměstí Republiky 1203, Uherské Hradiště, PSČ 686 01

Adresa pro doručování elektronické pošty: kocarkyvav@seznam.cz

1.   Úvodní ustanovení

Reklamační řád upravuje postup při uplatňování práv a povinností vyplývajících z těch právních norem, které stanovují obecnou odpovědnost firmy Kočárky V&V jako prodávajícího (dále jen „prodávající“) při prodeji výrobku v kamenné prodejně na straně jedné a fyzických osob a právnických osob, které výrobek v obchodě kupují, na straně druhé. Tento reklamační řád se nevztahuje na případy, kdy je kupujícím podnikatel, je-li při uzavření smlouvy z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ. a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, v platném znění.

 

2.   Definice pojmů

      Reklamace – právní úkon, kterým jsou uplatňována práva kupujících vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného výrobku.

      Reklamační řízení - postup prodávajícího, ve kterém rozhoduje o vyřízení reklamace kupujících podle obecně závazných právních předpisů a tohoto reklamačního řádu.

      Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si od prodávajícího v některé jeho provozovně zakoupila výrobek nabízený prodávajícím.

      Výrobek – veškeré věci, zejména hračky, nabízené prodávajícím v jeho provozovnách zájemcům – potencionálním kupujícím.

      Prodej výrobků – činnost, jejímž předmětem je realizace kupní smlouvy (písemné nebo ústní) mezi prodávajícím a kupujícím o nabytí vlastnického práva kupujícím k předmětu koupě, zaplacení kupní ceny a převzetí předmětu koupě kupujícím.

      Vada výrobku – vlastnost výrobku (včetně dokladů nutných pro užívání výrobku), která je v rozporu s kupní smlouvou, zejména pokud výrobek nemá jakost a užitné vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které prodávající nebo výrobce nebo jeho zástupce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu výrobku a na základě reklamy jimi prováděné; pokud se výrobek nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se výrobek tohoto druhu obvykle používá; pokud výrobek nevyhovuje požadavkům právních předpisů.

      Nižší cena výrobků – cena nižší, než je obvyklá cena bezvadné věci, za kterou se prodává vadný výrobek, u kterého vada nebrání užívat výrobek k určenému účelu.

 3.   Rozsah odpovědnosti prodávajícího, záruční doba

      Prodávající odpovídá za vady výrobku, které má výrobek při převzetí kupujícím; projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí, neodporuje-li to povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě, že výrobek má vady, má kupující právo požadovat i výměnu za výrobek bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (pokud se vada týká pouze součásti výrobku, může kupující požadovat jen výměnu této součásti); není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na výměnu za nový výrobek nebo výměnu součásti výrobku má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže výrobek řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad; v takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Prodávající však může vždy vyměnit reklamovaný výrobek za nový výrobek bez vad. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na výměnu za nového výrobku nebo na výměnu součásti nebo na opravu výrobku, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nový výrobek bez vad, vyměnit jeho součást nebo výrobek opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době. To neplatí, pokud kupující před převzetím výrobku o vadě věděl nebo vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu, neodpovídá prodejce za vadu, pro kterou byla sleva poskytnuta.

  Na vady výrobku poskytuje na nový (nepoužitý) výrobek prodávající záruku za jakost v trvání 24 měsíců ode dne převzetí výrobku kupujícím. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, skončí záruční doba uplynutím této doby.

4.   Způsob, místo a lhůty pro uplatnění reklamace

      Kupující uplatňuje reklamaci v záruční době tak, že prokáže, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doloží datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. 

Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vady.

      Reklamace se uplatňuje obvykle v provozovně, kde byl výrobek zakoupen, kupující je však oprávněn reklamaci uplatnit v kterékoliv provozovně prodávajícího - prodejně Kočárky V&V (přičemž by kupující měl s ohledem na vznikající výdaje volit takovou provozovnu, která se nachází co do vzdálenosti pro kupujícího nejblíže).

      Reklamace se uplatňuje osobně a v případech, kdy by osobním uplatněním reklamace vznikly kupujícímu zvýšené výdaje (např. cestovní výdaje), uplatňuje se reklamace doporučenou poštou nebo prostřednictvím jiného doručovatele na adresu některé provozovny prodávajícího.

      Kupující by měl vždy s ohledem na charakter a cenu reklamovaného výrobku a další okolnosti vážit způsob uplatnění reklamace (osobně nebo poštou), volbu provozovny i způsob dopravy tak, aby náklady na uplatnění reklamace byly vždy pouze účelně vynaložené.

      Kupující spolu s předložením reklamovaného výrobku doloží také platnost záruky (nejlépe nákupním dokladem nebo záručním listem), dále uvede podrobný popis závady a nárok z vad, který uplatňuje a své dostatečné kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefon, emailová adresa). Reklamovanou věc předkládá kupující pokud možno čitou, odpovídající běžným zásadám hygieny (bez bláta, zbytků jídla apod.) 

      O uplatnění reklamace bude sepsán reklamační zápis, jeden stejnopis tohoto zápisu obdrží reklamující kupující. V případě reklamace prostřednictvím pošty či jiné přepravní služby zašle prodávající obratem kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, a to na emailovou adresu, kterou kupující při reklamaci výrobku uvedl (nesdělí-li kupující pro ten účel adresu jinou). V případě, že reklamace bude vyřízena ihned, bude zároveň reklamační řízení ukončeno způsobem uvedeným v článku 5. tohoto reklamačního řádu.

      Reklamace se uplatňuje nejpozději v poslední den záruční doby. Neuplatněním práva v záruční době toto právo zaniká.

      Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o délce jejího trvání.

5.   Lhůty a způsob vyřizování reklamace

      Reklamace se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti uplatněné reklamace. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned a vadu bez zbytečného odkladu odstranit, je-li to možné. Ve složitých případech o reklamaci rozhodne do 3 pracovních dnů, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace však musí být reklamace vyřízena včetně odstranění vady, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet až od doručení reklamovaného výrobku prodávajícímu.

      Při ukončení reklamačního řízení předá prodávající kupujícímu spolu s opraveným či vyměněným výrobkem (nebo vráceným výrobkem v případě zamítnutí reklamace) potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace, případně mu vrátí záruční list s vyznačením těchto skutečností. V případě, že výrobek byl k reklamaci zaslán poštou či jinou přepravní službou, zašle prodávající kupujícímu takové potvrzení a spolu s ním i opravený výrobek nebo nový výrobek bez vad poskytnutý výměnou za výrobek vadný (v případě, že byl kupujícím zaslán záruční list, vrátí mu jej prodávající s vyznačením těchto skutečností), a to na adresu, z níž kupující výrobek k reklamaci odeslal (nesdělí-li kupující pro ten účel adresu jinou); reklamace je vyřízena doručením kupujícímu.

      V případě, kdy na základě reklamace došlo k odstoupení od kupní smlouvy, vrátí prodávající zaplacenou kupní cenu kupujícímu obvykle vyplacením hotovosti v provozovně prodávajícího; pokud byla reklamace a odstoupení od smlouvy uplatněny poštou či jinou přepravní službou, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu na bankovní účet sdělený pro ten účel kupujícím nebo mu kupní cenu vrátí jiným způsobem, na kterém se dohodnou. Obdobně se postupuje při vyřízení reklamace poskytnutím slevy z kupní ceny výrobku.    

6. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené záhlaví nebo na elektronické adrese kocarkyvav@seznam.cz

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

7.   Závěrečná ustanovení

Reklamační řád je k dispozici v každé provozovně prodávajícího (Kočárky V&V) a na internetu www.kocarkyvav.cz


 

 

 


  

 

Novinky & aktuality

Modernizace prodejny

Vážení zákazníci, na prodejně v Uherském Hradišti pro vás právě připravujeme zvětšení ..

starší novinky